Seadused, mille tundmine on abiks:

1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus www.riigiteataja.ee/akt/13335412 Seadus sätestab puuetega inimeste sotsiaaltoetuste liigid, nende saamise tingimused, nende suurused ning määramise ja maksmise korra. Seaduse eesmärk on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja võrdsete võimaluste toetamine ning õppimise ja töötamise soodustamine puudest tingitud lisakulude osalise hüvitamise kaudu.

2. Sotsiaalhoolekande seadus www.riigiteataja.ee/akt/130122011047 Seadus sätestab sotsiaalhoolekande organisatsioonilised, majanduslikud ja õiguslikud alused ning reguleerib sotsiaalhoolekandes tekkivaid suhteid.

3. Ravikindlustuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/110062011008. See seadus reguleerib solidaarset ravikindlustust (edaspidi ravikindlustus).

4. Riikliku pensikindlustuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/127032012012 Seadus sätestab riikliku pensioni mõiste, liigid, ulatuse, saamise tingimused ja korra, riikliku pensionikindlustuse korralduse, registri pidamise ning vahendite arvestamise alused.

5. Tööturuteenuste ja toetuste seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/110022012008 Seaduse eesmärk on tööealise elanikkonna (sh puuetega inimeste) võimalikult kõrge tööhõive saavutamine ning pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamine tööturuteenuste osutamise ja tööturutoetuste maksmise kaudu.

6. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13337919 Seadusega sätestatakse põhikooli ja gümnaasiumi õppekorralduse alused, õpilase ning õpilase vanema või eestkostja õigused ja kohustused, koolitöötajate õigused ja kohustused, kooli pidamise ja rahastamise alused ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatava riikliku järelevalve alused.

7. Ühistranspordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011005 Seaduses sätestatakse maantee-, raudtee-, vee- ja lennuliikluses ühistranspordi korraldamise alused.

Rehabilitatsiooni puudutavad määrused:

1. Vabariigi Valitsuse määrus nr 256 (20.12.07): “Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, hindade ja maksimaalse maksumuse kehtestamine” www.riigiteataja.ee/akt/117122010035

2. Sotsiaalministri määrus nr 27 (31.03.09): ”Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, suunamiskirja vorm“” www.riigiteataja.ee/akt/13170443

3. Sotsiaalministri määrus 23. septembri 2008. A, määrus nr 58: “Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid, rehabilitatsiooniplaani vorm” www.riigiteataja.ee/akt/13199218